رییس كل سازمان نظام پرستاری اعلام كرد

خانه نشینی ۱۰ هزار پرستار طرحی دوره کرونا

خانه نشینی ۱۰ هزار پرستار طرحی دوره کرونا به گزارش روان ما، رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به اینکه در روز خدمت مهر ماندگار اعلام گردید که از آخر شهریور پرداختی های ناشی از تعرفه گذاری خدمات پرستاری، صورت می گیرد، اظهار داشت: اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از اول دیماه ۱۴۰۰ خواهد بود و باید معوقه آن پرداخت گردد.


به گزارش روان ما به نقل از ایسنا، محمد میرزابیگی در نشستی خبری در رابطه با قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، بیان نمود: تعرفه گذاری خدمات پرستاری حدودا به مرحله اجرا رسیده و دراین زمینه بخصوص از مقام معظم رهبری تشکر می نماییم. در ارتباط با این قانون، جلساتی با شورایعالی بیمه و دولت های دوازدهم و سیزدهم داشتیم که منجر به تصویب آئین نامه اجرایی تعرفه گذاری خدمات پرستاری شد. دراین زمینه سه دستورالعمل باید در جهت اجرای آئین نامه انجام می شد. اول آئین نامه ثبت خدمات در HIS بیمارستانی بود. دیگری آئین نامه رسیدگی به اسناد برای ممیزی های بیمه ای است و بخش سوم آئین نامه بازتوزیع است که نوشته شد و به شکل آزمایشی در چند بیمارستان اجرایی شد.
وی اضافه کرد: در نهایت در تاریخ ۱۶ شهریور قرار شد که آئین نامه ابلاغ شود تا حداقل به مدت یک ماه اجرای آزمایشی آئین نامه بازتوزیع صورت گیرد تا بر این اساس میزان دریافتی کارانه پرستاران مشخص شود. آئین نامه HIS و آئین نامه رسیدگی به اسناد، ریل گذاری اجرای آئین نامه بازتوزیع است. ما معتقد به اجرای قانون هستیم. هم اکنون آئین نامه ها شفاف اعلام شده است و برای نخستین بار در تاریخ پرستاری کشور ضریب K و ارزش نسبی خدمات پرستاری تعریف شد که برابر با سایر گروههای پروانه دار یا پزشکان غیر عضو هیئت علمی است.
او تصریح کرد: هیچ کدام از اینهایی که تابحال ابلاغ گردیده است وحی مُنزَل نیست و نظرات و انتقادات هم اعمال می شود و از صاحب نظران هم می خواهیم اگر می توانند طرح بهتری مبتنی بر قانون عرضه کنند، حتما به ما کمک کنند و طرح خویش را عرضه کنند تا بهترین طرح اجرایی شود. هرگاه لازم باشد می توانیم قطار در حال حرکت را تعمیر نماییم.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری، اظهار داشت: قانون به مبحث بسته های خدمتی تاکید کرده است و باید این اتفاق می افتاد. تدوین بسته خدمتی تنها برای بخش بستری است و رفتار در بخش درمانگاهی و سرپایی متفاوت می باشد. درآمد حاصل از مراقبت پرستاری در خدمات درمانگاهی به ازای هر خدمت است یا برای بحث دیالیز و شیمی درمانی اعلام می شود درآمد حاصل از هر جلسه خدمت محاسبه شود. بسته خدمتی تنها برای بخش بالینی نوشته شده است.
او تصریح کرد: اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از اول دیماه ۱۴۰۰ خواهد بود و باید معوقه آن پرداخت گردد.
او در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با زمان نخستین واریزی وجه حاصل از اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری برای پرستاران، اظهار داشت: این سوال را باید معاونت توسعه وزارت بهداشت پاسخ دهد. در روز خدمت مهر ماندگار اعلام گردید که از آخر شهریور پرداختی ها به انجام می رسد اما اگر تاخیری صورت گیرد، بدقولی وزارت بهداشت است. ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه اجرای طرح امسال است بعلاوه ۱۶۲۰ میلیارد هم منابع کارانه های قبلی است و برای سال قبل ۳ تا ۳۷۵ میلیارد تومان به ازای سه ماه درنظر گرفته شده است. مراقبت های پرستاری تا پیش از یکپارچه شدن به اسم مراقبت های پرستاری مشروعیتی نداشت و با اقدامات صورت گرفته، به این فعل مراقبت پرستاری مشروعیت بخشیده شد. در بعد خدمت استانداردها، نوع و هزینه خدمت و... و. تعریف شد و تکه های جدا افتاده از هم شامل شش درصد بخش هتلینگ، سهمی از ۲۷.۵ درصد جزء حرفه ای و... را تحت عنوان مراقبت پرستاری در سرانه از سال ۱۴۰۲ قرار می گیرد اما فعلاً معادل این سرانه را بودجه گرفتیم. ما ادعا نداریم تبعیض کلا رفع می شود اما راهی برای رسیدن به رفع تبعیض تعریف شده است که در آینده نتایج آن مشخص می شود.
میرزابیگی افزود: در بخش خدمات روتین و غیر روتین داریم. بسته خدمتی به تعداد بیمار بستگی دارد که چند بیمار و چند بسته خدمتی داشته باشید اما اگر پرستاری خدمات غیرروتین انجام دهد هم محاسبه می گردد و بسته خدمتی تنها برای بخشی است که بیمار در آن بستری شده است. تعریف بسته خدمتی عین مُر قانون است که باید نوشته و اجرا می شد. تا مرحله ابلاغ قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری همکاری لازم را داشته ایم تا قانون ابلاغ شود. از لحظه ابلاغ قانون مادامی که پرستاران به حقوق خود برسند مطالبه گر هستیم و با کسی تعارف نداریم.
وی اضافه کرد: دوره پنجم سازمان نظام پرستاری را در حالتی شروع کردیم که با قول های عملیاتی اقداماتی انجام دهیم و ارزیابی این امر با خود پرستاران است که چه اقداماتی صورت گرفت. اواخر دولت قبل مجوزهای استخدامی خوبی گرفته شد و در این دولت هم این روند ادامه یافت. برای فوق العاده ویژه و... فعالیت کردیم اما مهم ترین مبحث ورود به مبحث تعرفه گذاری خدمات پرستاری بود.
وی با تأکید بر این که دوره پنجم سازمان نظام پرستاری به حواشی کار ندارد، اظهار نمود: البته اگر مشورتی کمک کننده باشد حتما از آن استفاده خواهیم کرد، اما اگر قرار برحاشیه سازی باشد ما ورود نخواهیم کرد؛ چون کارهای زیادی برای انجام دادن داریم. کرونا هم طی حدود دو سال و نیم فضایی ایجاد کرد و به قول برخی ها، کرونا یک شِبه قیامت بود. اما بازهم در این شرایط سخت جامعه پرستاری رسالت خویش را انجام داد و حتی آغوش بازی برای بیمارن کرونایی در بدترین شرایط شدند و کار خویش را تعطیل نکردند.
او افزود: کار با ماسک های n۹۵ و n۹۹ آنهم در هنگام فعالیت بالا واقعا دشوار می باشد و این نشان از اوج وجدان کاری پرستاری دارد. در شرایط کرونایی کار پرستاران بیشتر شد و نه دورکاری داشتند و نه کاهش ساعت کاری. در کرونا موضوعی وجود داشت که برخی بزرگان کشور هم به آن اشاره کردند و آن امر احتمال وقوع بیوتروریسم بود. اگر چنین موردی درست باشد و قرار باشد بازهم تکرار شود آنهم در شرایط زیرساخت های ما باید با دغدغه بیشتری به این امر ورود کرد.
میرزابیگی تصریح کرد: کارکنان سلامت هم مدافع سلامت مردم هستند و باید زیرساخت های حوزه سلامت را هم مانند نیروهای امنیتی چه در بُعد کمی و چه کیفی برنامه ریزی و تأمین نماییم.
وی با اشاره به خانه نشینی ۱۰ هزار نفر نیرو مدافع سلامت، اظهار داشت: اگر پولی در کرونا به بدنه وزارت بهداشت داده شد مشخص نیست در کجا هزینه شد. پول های کمک مقام معظم رهبری در دوره کرونا کجا رفت؟ قرار شد صرف انگیزه سازی نیروهای درگیر کرونا شود که در حوزه پرستاری دراین زمینه هزینه خاصی نشد. هزینه درست برای کار درست صورت گیرد نه این که این هزینه تنها صرف ساخت و ساز شود. ما نمی گوییم پولها را بردند یا خوردند اما در زمان درست، کمک ها مشمول نیروهایی که درحال خدمت بودند، نشد و این آمار را هر کسی خواست عرضه می دهیم که ببینند چقدر به پرستاران کمک شده است؟
وی در رابطه با حوزه استخدام های پرستاران، بیان نمود: حدود ۱۰ هزارنفر از جوانان تمدید طرحی دوره کرونا خانه نشین شدند. این پرستاران جوان پیش از کرونا طرح عادی خویش را به اتمام رسانده بودند اما از آنها خواسته شد که چون درگیر جنگ هستیم صبر کنند و با همان حقوق طرحی خدمت کنند. حدود ۱۷ هزار نفر از پرستاران جوان تمدید طرح دوران کرونا شدند و مردانه پای کار آمدند و قبول کردند با حقوق طرحی باردیگر خدمت کنند اما هم اکنون با فروکش کردن موج کرونا ۱۰ هزارنفر از این عزیزان را خانه نشین کردند. مگر اینها که طرحشان تمام شده بود نمی توانستند جان خویش را بردارند به خانه بروند؟ اما تمدید طرح کردند و حالا کسی که در دوره کرونا خودش دورکاری کرده است، می آید و سرباز دوره کرونا را به خانه می فرستد.
میرزابیگی اضافه کرد: اگر جلوی این روند گرفته نشود امکان دارد تا ۱۷ هزارنفر ادامه داشته باشد. بخشی از این جوانان متاهل هستند. مطلقا نباید فرد متاهل را خانه نشین کرد اما چرا این جوان باید به خانه برود؟ باید از اینها بعنوان قهرمان ملی یاد می شد که فداکاری کردند. اگر این عزیزان به کار برنگردند بداخلاقی بدی با آنها شده است که اگر خدایی نکرده بحرانی مشابه رخ دهد، شاید دیگر انگیزه ای در نیروهای پرستاری نماند. این ۱۷ هزار نفر جنس شان جنس شرکت در آزمون نیست، آنها در آزمون سخت کرونا خویش را اثبات کردند. چه کسی در دوره کرونا با حقوق طرحی کار می کند؟
او اظهار نمود: پرستاران عزیز وجدان کاری و روحیه خدمتی دارند و خیلی مادی گرایانه فکر نمی کنند اما وقتی می بینند در کشور با اعترضات و حرکات صورت گرفته رتبه بندی معلمین انجام یا افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران اصلاح گردید، این پرسش می شود که آیا راه درست شدن فوق العاده خاص ما فشار آوردن و برخی حرکات است؟ این موضوعات حق مسلم معلمین و کارگران بود. البته پرستاران به این بحث ها ورود نمی کنند اما از مسئولین می خواهیم نوعی به موضوعات رسیدگی کنند که نگذارند حتی تفکر این چنینی در ذهن پرستار شکل گیرد.
رئیس سازمان نظام پرستاری در ادامه خاطرنشان کرد: لزوم پرداخت فوق العاده خاص به مدافعین سلامت و پرستاران امر مهمی است و از دستگاههای مسئول تقاضا داریم برای این امر هم همانگونه که برای افزایش حقوق کارگران و رتبه بندی معلمان و... اعتبار در نظر گرفته شد، برای این بخش هم بودجه در نظر بگیرند.
میرزابیگی با اشاره به اهمیت تعریف استاندارد قابل اجرای پرستاری در کشور، اظهار نمود: وقتی می گوییم کمبود نیرو است، باید رسیدگی شود که چقدر نیروی حرفه ای و غیرحرفه ای نیاز است. دراین زمینه هم اجماعی میان سازمان امور استخدامی، نظام پرستاری، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت. قرار شد برای قبول استاندارد و هرگونه تغییر وضعیت ظرف دو ماه تصمیمات لازم گرفته شود. ظرف دو هفته باید راهکاری صحیح برای بازگشت به کار نیروهای خانه نشین شده اتخاذ شود. یکی از راهکار ها اینست که ستاد ملی کرونا مصوبه ویژه برای این نیروهای خانه نشین شده، عرضه نماید.
وی اضافه کرد: کار را از دو مسیر دنبال می نماییم که یک مسیر، طرح ساماندهی در بخش مجلس شورای اسلامی است و بالغ بر ۲۷ عنوان شغلی به جز استخدام رسمی داریم که شامل شرکتی، قرادادی، ۸۹ روزه و... می شود. در طرح ساماندهی برای این پرستاران هم فکر می شود. احیانا تا یک ماه آینده این مورد در مجلس طرح می شود. مسیر دولت هم جلساتی است که با نهادهای مختلف می گذاریم. باید در بحث استخدام حتما نتیجه بگیریم و به شدت پیگیر فوق العاده خاص هم هستیم.
او در رابطه با میزان دریافتی پرستاران بعد از اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، اظهار داشت: بطور قطع کف پرداختی پرستاران از آنچه که قبلا می گرفته است، کمتر نمی گردد. لازم است در رسیدگی به معیشت پرستاران و استاندارد منابع انسانی بگونه ای حرکت نماییم که نیاز نباشد پرستار در چند جا کار کند یا مهاجرت کند.
منبع:

1401/06/21
14:01:52
5.0 / 5
193
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۵
روان ما Ravanema
ravanema.ir - حقوق مادی و معنوی سایت روان ما محفوظ است

روان ما

روانشناسی و روانپزشکی