مدیركل تعرفه وزارت بهداشت؛

مستندات افزایش درآمد متخصصین بیهوشی

مستندات افزایش درآمد متخصصین بیهوشی به گزارش روان ما مدیركل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، اظهار داشت: مستندات افزایش درآمد قابل توجه متخصصین بیهوشی موجود می باشد.


به گزارش روان ما به نقل از مهر، دكتر علیرضا اولیایی منش با تاكید بر اینكه كاهش تعرفه خدمات بیهوشی، حدود یك پنجم از رشد قبلی در تعرفه خدمات این رشته را كسر كرده است، اظهار داشت: این غیرمنصفانه است كه تعدادی از همكاران رشته بیهوشی به محض كاهش مختصر تعرفه خدمات بیهوشی در شورای عالی بیمه هجمه های سنگین و غیركارشناسی را متوجه وزارت بهداشت كنند و این در شرایطی است كه در زمان افزایش تعرفه ها در سال های ۹۳ تا ۹۵ حتی یك مورد، از دست اندركاران یكسان سازی كای جراحی و بیهوشی و افزایش قابل توجه درآمد، تقدیر صورت نگرفت. وی با اشاره به استفاده از كتاب قدیم ارزش گذاری نسبی خدمات درمانی موسوم به كتاب كالیفرنیا از حدود سال ۱۳۶۴ در كشور، در پاسخ به دلیل بازنگری این كتاب، اظهار داشت: این كتاب به مدت سه دهه مورد بازنگری قرار نگرفته بود و اشكالات زیادی در نظام پرداخت بیمارستانهای كشور تولید كرد و تقریبا تمام گروه های پزشكی خواستار بازنگری این كتاب شدند. البته توصیه وزارت بهداشت اجرای بدون دست كاری و كم و كاست كتاب RVU سال ۲۰۱۴ بود ولی چون بیمه سلامت و تامین اجتماعی و كمیته امداد و نیروهای مسلح منابع لازم را نداشتند و اجرای كامل آن نیاز به حداقل ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار داشت، ضرایب كتاب در مواردی تغییر یافت كه حاصل این تغییر در ضرائب رشد چشمگیر تعرفه بیهوشی بود. مدیر كل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت با تاكید بر این كه كتاب قدیم ارزش گذاری نسبی خدمات درمانی در جهت اصلاح انگیزه پزشكان و كاركنان غیرپزشك بازنگری شد، اضافه كرد: همانند سایر اقدامات طرح تحول سلامت در دولت یازدهم، این كتاب اصلاح شد تا بار بر زمین مانده از سه دهه گذشته برداشته شود و نظام عرضه خدمات از چالش های زیادی در حوزه پرداخت نجات یافت. اولیایی منش با اشاره به بند (هـ) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه كشور، اظهار داشت: براین اساس شورای عالی بیمه خدمات درمانی كشور مكلف است هر ساله پیش از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای كلیه عرضه دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی در كشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف، تاكید می كنم با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی بر مبنای بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی كشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ اقدام و مراتب را بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه كشور، پیش از آخر هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت وزیران عرضه كند. وی اضافه كرد: بر همین اساس، در سال ۱۳۹۳ برای نخستین بار كتاب ارزش نسبی بعد از سه دهه بازنگری شد و بعد از آن ویرایش دوم و سوم در همین راستا تدوین و منتشر گردید و این فرایندی است كه مطابق قانون به طور سالیانه صورت خواهد گرفت. عدم انجام تعهدات از سوی متخصصان بیهوشیمدیر كل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت در ادامه، در مورد تغییرات صورت گرفته در تعرفه خدمات بیهوشی طی سال های ۹۳ تا ۹۶، اظهار داشت: طبق توافقات صورت گرفته با انجمن و بورد رشته بیهوشی در سال ۹۳، افزایش تعرفه های این رشته مشروط به رعایت بیهوشی همزمان حداكثر ۲ بیمار عادی و یا یك بیمار پرخطر در اتاق عمل بود كه این همكاران علیرغم تعهد ذكر شده نتوانستند آنرا عملیاتی كنند و به تعهد داده شده هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی عمل نكردند. اولیایی منش اضافه كرد: در شورای عالی بیمه، سازمانهای بیمه گر مدعی بودند كه هزینه های آنها به شدت افزایش یافته بدون این كه مردم تغییر خاصی در كیفیت خدمات بیهوشی احساس كنند، افزایش یافت و بنابراین و هم دلایل دیگر، پیشنهاد كاهش از جانب همه تامین كنندگان منابع مالی و سایر ذینفعان مطرح و پیگیری شد. همه اعضای شورا از جمله رییس وقت سازمان نظام پزشكی شاهد هستند كه بیشترین دفاع را از عدم كاهش، وزات بهداشت و شخص وزیر بهداشت داشت و به اصرار این وزارتخانه، اعضای شورا از كاهش ۳۰ درصد كوتاه آمدند. وزارت بهداشت تنها یك رای داردوی با اشاره به اینكه برپایه قانون، هرگونه تغییر در تعرفه گروه های پزشكی لزوماً باید به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی بیمه مستقر در وزارت رفاه بررسی و در شورای عالی بیمه خدمات درمانی كه به ریاست وزارت رفاه تشكیل می گردد و وزارت بهداشت كه تنها یك رای از ۹ رای آنرا در اختیار دارد، مصوب شود، اضافه كرد: البته مصوبات مربوط به تعرفه بعد از تصویب توسط شورای عالی بیمه باید به تائید سازمان برنامه و بودجه و در نهایت توسط دولت ابلاغ شود. افزایش تعرفه بیهوشی از سال ۹۳ تا ۹۶اولیایی منش با تاكید بر اینكه كاهش تعرفه خدمات بیهوشی، حدود یك پنجم از رشد قبلی در تعرفه خدمات این رشته را كسر كرده است، اظهار داشت: این غیرمنصفانه است كه تعدادی از همكاران رشته بیهوشی به محض كاهش بخشی از تعرفه خدمات بیهوشی، هجمه های سنگین و غیركارشناسی را متوجه وزارت بهداشت كنند و این در شرایطی است كه در زمان افزایش تعرفه ها در سال های ۹۳ تا ۹۵ حتی یك مورد تقدیر از دست اندركاران یكسان سازی كای جراحی و بیهوشی و افزایش قابل توجه درآمد، صورت نگرفت. مدیر كل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت دریافتی افزایش رشد ضریب ریالی كا ( K) كه از ۵ هزار تومان در سال ۹۳ به ۹۵۴۰ تومان در سال ۹۶ رسید را یكی از روش های افزایش تعرفه رشته بیهوشی در سال های ۹۳ تا ۹۶ بیان كرد و اظهار داشت: رشد پایه خدمات بیهوشی كه نسبت آن در خدمات مختلف، متفاوت و از ۲۰ تا ۶۰ درصد رشد كرد و افزوده شدن كدهای تعدیلی جدید، كه از آن جمله می توان به كد تعدیلی ریكاوری، كد تعدیلی بیهوشی اطفال و نوزادان و كد تعدیلی بیهوشی اعمال مجدد قلب اشاره كرد، از دیگر روش های افزایش تعرفه بیهوشی در خلال این سه سال بوده است. وی در مورد مقایسه عدد K در خدمات بیهوشی و مقایسه آن با برخی خدمات دیگر مانند زالو درمانی كه در فضای مجازی ارائه شده و محاسبات غیر كارشناسی و غلط با هدف تشویش اذهان گروه پزشكی بیان شده است، اظهار داشت: برپایه كتاب ارزش نسبی، حق الزحمه متخصصین بیهوشی برپایه چهار فاكتور ارزش پایه بیهوشی، ارزش زمان، ارزش كدهای تعدیلی و ارزش ریكاوری محاسبه می گردد در حالی كه محاسبات آن گونه كه در فضای مجازی منتشر گردید صرفا شامل مقایسه یكی از اجزاری تعرفه بیهوشی یعنی ارزش پایه بیهوشی با خدماتی مانند زالو درمانی بوده است. به عنوان مثال تعرفه بیهوشی آنوریسم آئورت حدود ۳۰ برابر تعرفه زالو درمانی است كه متاسفانه در انتشار اخبار غیر واقعی، تعرفه این دو خدمت، برابر نشان داده شده است. اولیایی منش ضمن اشاره به رشد قابل توجه حق الزحمه مقیمی متخصصین بیهوشی در بخش های مراقبت ویژه از سال ۹۲ تا ۹۶، اضافه كرد: علاوه بر این موضوع، خیلی از متخصصین بیهوشی بخصوص پزشكان درمانی كه قبلاً مشمول پرداخت دو كا (تعرفه دو برابر) تمام وقتی نبودند، با دریافت مجوز تمام وقتی مشمول دو كا (۲K) شدند. وی ادامه داد: مجموع این اقدامات سبب شد كه رشد تعرفه رشته بیهوشی حتی كمی از متوسط رشد اعمال شده در كتاب برای سایر رشته ها، بالاتر رود و این رشد بی سابقه با این استدلال صورت گرفت كه همكاران این رشته متعهد به رعایت استاندارد خدمات بیهوشی برای حداكثر دو بیمار به طور همزمان شده بودند تا از این طریق كیفیت عرضه خدمات و ایمنی بیمار تضمین شود كه متاسفانه در عمل اتفاق نیفتاد. اصرار وزارت بهداشت برای افزایش تعرفه این رشته، به این دلیل بود كه معتقد بودیم همكاران این رشته دریافت غیرقانونی ندارند. اعضای منتخب بورد و انجمن بیهوشی پیشنهاد ندادند، همكاری هم نكردنداولیایی منش با بیان این كه در ویرایش سوم كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، دبیرخانه شورای عالی بیمه، جهت اعمال مصوبه هیات وزیران نسبت به دعوت از اعضای بورد های آموزشی و انجمن های تخصصی مرتبط اقدام نمود، اضافه كرد: اعضای منتخب انجمن بیهوشی و بورد مربوطه در تاریخ ۱۲ تیرماه سالجاری در دبیرخانه شورا حضور بهم رساندند و در این جلسه ضمن مخالفت با كاهش ضریب ارزش ریالی خدمات بیهوشی، متعهد به همكاری جهت اجرای مصوبه دولت شدند و برپایه صورت جلسه ای كه به امضای ایشان رسید، مقرر شد در صورت عدم عرضه پیشنهاد توسط انجمن و بورد مربوطه، مصوبه هیات محترم وزیران برپایه پیشنهاد اعضای دبیرخانه شورای عالی بیمه، نهایی و در كتاب ویرایش سوم اعمال شود. وی ادامه داد: لازم به توضیح است كه مصوبه دولت كاهش ۲۵ درصد تعرفه است و با اصرار همكاران انجمن و برخی افراد موثر این رشته و حمایت جدی وزارت بهداشت، مقرر شد به جای جداسازی كای جراحی از كای بیهوشی، انجمن این رشته به دبیرخانه شورای عالی بیمه كمك كند به همان میزان ۲۵ درصد، ضرایب نسبی تغییر نمایند تا مصوبه دولت اجرایی شود ولی از آنجایی كه در مكاتبات بعدی انجمن و بورد بیهوشی با رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه، هیچ گونه پیشنهادی عرضه نشد، دبیرخانه شورا با حضور اعضای خود نسبت به اعمال كاهش بیهوشی اقدام نمود و این پیشنهاد در جلسات مختلف با حضور اعضای شورا شامل نمایندگان سازمان های بیمه گر پایه، نماینده سازمان نظام پزشكی، نماینده وزارت بهداشت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و نماینده سازمان برنامه و بودجه كشور مورد بحث قرار گرفت و نهایتاً بدون امضای نماینده وزارت بهداشت، تائید و به تصویب هیات وزیران رسید و این در حالیست كه علیرغم تلاشهای وزارت بهداشت برای عدم كاهش تعرفه، متاسفانه برخوردهای غیر منصفانه با این وزارتخانه صورت می گیرد. ادعاهای نادرست و غیرواقعیمدیر كل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت با اشاره به مكاتبات اخیر انجمن بیهوشی مبنی بر كاهش حدود ۴۵ تا ۵۰ درصدی خدمات بیهوشی در قالب ویرایش سوم به جای كاهش ۲۵ درصدی ضمن رد این ادعا، اضافه كرد: تعرفه بیهوشی از چهار بخش اصلی یعنی ارزش پایه، ارزش زمان، ارزش كدهای تعدیلی و ارزش ریكاوری تشكیل شده است و مصوبه هیات وزیران صرفاً شامل كاهش در ارزش های پایه بیهوشی به میزان ۴۵ تا ۵۰ درصد می باشد و سایر اجزای تعرفه بیهوشی بدون تغییر باقی مانده است كه با عنایت به وزن ارزش پایه، كاهش كمتر از ۲۵ درصد در تعرفه این رشته در ویرایش سوم اعمال شده است. وی با اشاره به اینكه اعضای جامعه پزشكی ما در همه برهه ها امتحان خود در مورد رجحان منافع مردم بر منافع صنفی را پس داده و صداقت خویش را اثبات نموده است و در این مرحله هم چنین انتظاری از جامعه فهیم و فداكار پزشكی می رود، تصریح كرد: برپایه مصوبه اخیر شورای عالی بیمه در جلسه ۶۷ این شورا با موافقت كلیه اعضا، كمیته دائمی كتاب ارزش نسبی تشكیل شد كه با عنایت به آمادگی كامل كمیته مذكور جا دارد كلیه گروه های پزشكی از جمله رشته بیهوشی مطالبات خویش را در مورد كتاب ارزش نسبی با استفاده از این كمیته پیگیری كنند تا در فضایی آرام بحث های كارشناسی انجام و به نتیجه برسد و خدایی ناكرده این اختلافات كارشناسی سبب تشویش اذهان جامعه و اختلال در عرضه خدمت به بیماران نشود. مستندات افزایش قابل توجه درآمد متخصصان بیهوشی موجود استاولیایی منش در ادامه با تاكید بر اقدامات صورت گرفته برای افزایش تعرفه متخصصین رشته بیهوشی، اظهار داشت: در دولت یازدهم و در جهت برنامه تحول سلامت بر ضرورت افزایش میزان دریافتی متخصصین بیهوشی نسبت به گذشته توجه بیشتری شد. وی با اشاره به ایجاد ۲۴ هزار تخت بیمارستانی، افزایش تعداد اتاق های عمل، افزایش قابل توجه دستگاه های بیهوشی و بیمه شدن ۱۱ میلیون ایرانی در جهت اجرای برنامه تحول سلامت، اضافه كرد: همه این عوامل سبب شد كه كمیت خدمات جراحی رشد و به تبع آن درآمد متخصصین بیهوشی افزایش یابد و اگر جزئیات این مطالب برای افكار عمومی بیان شود، به صلاح متخصصین بیهوشی نخواهد بود. مدیر كل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت در مورد مقایسه درآمد متخصصین بیهوشی قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت، اظهار داشت: مستندات افزایش درآمد متخصصان بیهوشی بعد از اجرای طرح تحول سلامت با جزئیات هم موجود است و در صورتی كه لازم باشد آن موارد را اعلام می كنیم. شورای عالی بیمه و وزارت رفاه اجتماعی پاسخگو باشندمدیر كل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت اضافه كرد: جهت اجرای مصوبه دولت دو راه وجود داشت یا باید ارزش ریالی كا بیهوشی تغییر می كرد و یا تغییر در ضرایب صورت می گرفت، ازاین رو باید این توضیحات را دبیرخانه شورای عالی بیمه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بدهد و وزارت بهداشت در زمینه اطلاع رسانی مسئولیتی ندارد و اگر اعتراضی به تصمیمات شورای عالی بیمه وجود دارد نباید به وزارت بهداشت هجمه كرد. اولیایی منش در انتها اضافه كرد: معتقد هستیم متخصصین بیهوشی اگر تصور می كنند كه كاهش ۲۵ درصدی ضرایب به نفع شان نیست و ضرایب باید به عدد قبل برگردد، مصوبه دولت كه ۲۵ درصد كاهش ارزش ریالی كای بیهوشی است، می تواند در عدد k اعمال گردد.
 

1396/07/23
22:32:09
5.0 / 5
4957
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۱
روان ما Ravanema
ravanema.ir - حقوق مادی و معنوی سایت روان ما محفوظ است

روان ما

روانشناسی و روانپزشکی